Els nostres estudis

Educació Secundària Obligatòria (de 12 a 16 anys)

En aquesta etapa tot l’alumnat ha d’assolir uns coneixements i destreses d’aprenentatge bàsics que els donin accés en condicions favorables als estudis posteriors. En ser una fase comprensiva preveu tractaments diferenciats segons les necessitats de l'alumnat.

Més informació

Batxillerat (de 16 a 18 anys)

Aquesta és una fase selectiva, en què l’alumne/a tria una modalitat que representa més del 50% del temps lectiu. Durant aquests dos cursos es posen uns fonaments sòlids, científico-tècnics o humanístico-socials, segons s’escaigui, per poder afrontar estudis superiors ja especialitzats.

Oferim les modalitats de: ciències i tecnologia i humanitats i ciències socials.

Properament penjarem informació més detallada.

Cicles Formatius de la Família de Serveis a la Comunitat

A l’Institut Ronda s’imparteixen Cicles Formatius de la Família de Serveis Socioculturals i a la Comunitat, quatre cicles de grau superior i un cicle de grau mitjà que donen accés a l’exercici de les professions relacionades amb els àmbits professional i de treball propis de cada cicle.

Dins d’aquesta família podeu trobar:

Tècnic o tècnica en atenció a persones en situació de dependència (CFGM)

Aquests estudis capaciten  per atendre les persones en situació de dependència, en l'àmbit domiciliari i institucional, a fi de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, fent activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, i aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant-les a altres serveis quan calgui.

Tenen una durada de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Tècnic o tècnica superior en animació sociocultural i turística (CFGS)

Aquest títol capacita per programar, organitzar, implementar i avaluar intervencions d'animació sociocultural i turística, promovent  la participació activa de les persones i grups destinataris i coordinant les actuacions dels professionals i voluntaris a càrrec.

La durada és de 2.000 hores  distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Tècnic o tècnica superior en educació infantil (CFGS)

Titulació que capacita per dissenyar, posar en marxa i avaluar projectes i programes educatius d'atenció a la infància en el primer cicle d'educació infantil en l'àmbit formal, d'acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre o mestra.

La durada és de 2.000 hores  distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Tècnic o tècnica superior en integració social (CFGS)

Aquests estudis postobligatoris capaciten per programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d’integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d’oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d’entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al professional.

La durada és de 2.000 hores  distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Tècnic o tècnica superior en Mediació comunicativa

La titulació capacita per desenvolupar intervencions de mediació comunicativa per a persones sordes, sordcegues i amb discapacitat auditiva, que siguin usuàries de la llengua de signes, o amb dificultats de comunicació, llenguatge i parla; així com programes de promoció, de les persones sordes usuàries de la llengua de signes, i de sensibilització social, respectant la idiosincràsia de les persones usuàries.

La durada és de 2.000 hores  distribuïdes en dos cursos acadèmics.

konulu porno