Els nostres estudis

Educació Secundària Obligatòria (de 12 a 16 anys)

En aquesta etapa tot l’alumnat ha d’assolir uns coneixements i destreses d’aprenentatge bàsics que els donin accés en condicions favorables als estudis posteriors. En ser una fase comprensiva preveu tractaments diferenciats segons les necessitats dels i les alumnes.

Properament penjarem informació més detallada.

Batxillerat (de 16 a 18 anys)

Aquesta és una fase selectiva, en què l’alumne/a tria una modalitat que representa més del 50% del temps lectiu. Durant aquests dos cursos es posen uns fonaments sòlids, científico-tècnics o humanístico-socials, segons s’escaigui, per poder afrontar estudis superiors ja especialitzats.

Oferim les modalitats de: ciències i tecnologia i humanitats i ciències socials.

Properament penjarem informació més detallada.

Cicles Formatius de la Família de Serveis a la Comunitat

A l’Institut Ronda s’imparteixen Cicles Formatius de la Família de Serveis Socioculturals i a la Comunitat, quatre cicles de grau superior i un cicle de grau mitjà que donen accés a l’exercici de les professions relacionades amb els àmbits professional i de treball propis de cada cicle.

Dins d’aquesta família podeu trobar:

Tècnic o tècnica en atenció a persones en situació de dependència (CFGM)

Aquests estudis capaciten  per atendre les persones en situació de dependència, en l'àmbit domiciliari i institucional, a fi de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, fent activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, i aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant-les a altres serveis quan calgui.

Tenen una durada de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Tècnic o tècnica superior en animació sociocultural i turística (CFGS)

Aquest títol capacita per programar, organitzar, implementar i avaluar intervencions d'animació sociocultural i turística, promovent  la participació activa de les persones i grups destinataris i coordinant les actuacions dels professionals i voluntaris a càrrec.

La durada és de 2.000 hores  distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Tècnic o tècnica superior en educació infantil (CFGS)

Titulació que capacita per dissenyar, posar en marxa i avaluar projectes i programes educatius d'atenció a la infància en el primer cicle d'educació infantil en l'àmbit formal, d'acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre o mestra.

La durada és de 2.000 hores  distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Tècnic o tècnica superior en integració social (CFGS)

Aquests estudis postobligatoris capaciten per programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d’integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d’oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d’entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per al professional.

La durada és de 2.000 hores  distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Tècnic o tècnica superior en Mediació comunicativa

La titulació capacita per desenvolupar intervencions de mediació comunicativa per a persones sordes, sordcegues i amb discapacitat auditiva, que siguin usuàries de la llengua de signes, o amb dificultats de comunicació, llenguatge i parla; així com programes de promoció, de les persones sordes usuàries de la llengua de signes, i de sensibilització social, respectant la idiosincràsia de les persones usuàries.

La durada és de 2.000 hores  distribuïdes en dos cursos acadèmics.

konulu porno